İstək. İnam. İradə. İştirak.

Tuesday, November 10, 2009

Həqiqətin ifadəolunmazlığı

İnsanlar hər zaman həqiqət haqqında düşünmüşlər və hər zaman da həqiqət haqqında mübahisə (ara-sıra hətta müharibə) etmişlər. Çoxlu nəzəriyyələr var həqiqətə dair. Fəlsəfədə və humanitar elmlərdə həqiqət ümumiyyətlə razılaşdırılması (hamını qane edə biləcək şəkildə) mümkün olmayan məsələdir. Siyasəti də ki, heç demirəm. Vahid və mütləq həqiqət uğrunda çoxlu haqsızlıqlar edilib və edilməkdədir. Milyonlarla insan öldürülüb buna görə. İnsanlar bir şeyi unudurlar və ya nəzərə almırlar (bəlkə də səmimi yanılırlar) ki, "həqiqət uğrunda" hələ "həqiqətə uyğun" demək deyil.

Hərənin öz həqiqəti var. "Hərə" yazarkən, həm fərdləri, həm qrupları, həm də cəmiyyətləri nəzərdə tuturam. İnsanlar, qruplar və cəmiyyətlər məhz həqiqət uğrunda mübarizə etmişlər və edirlər. Əmlak, vəzifə, hakimiyyət, ərazi, zövq, bilik və s. - bunların hamısı bəlli bir dünyagörüşün və ondan törənən həqiqət anlayışının tətbiqi üçün alətlərdir. Bu alətlərin əhəmiyyəti və nisbəti dəyişkəndir, müvafiq dünyagörüşün və ona xas olan həqiqətin dəyişməsi ilə əlaqədardır.

Miladdan öncə 4-cü əsrdə yaşamış Aristotel hesab edirdi ki, eyni yüksəklikdən və eyni zamanda sərbəst buraxıldıqları halda, ağır cisimlər yüngül cisimlərdən daha tez yerə düşürlər. Aristotel'in nüfuzu o dərəcədə böyük idi ki, heç kim onun əksinə düşünməyə cürət etmirdi. Üstündən təxminən 20 (!!!) əsr keçəndən sonra Galileo Galilei Piza şəhərindəki qüllədən iki dəmir top atdı - biri ağır, digəri yüngül. Topların ikisi də yerə eyni zamanda düşdü. Hər kəsin çox sadə bir şeyi görməsi üçün bir "axmağın" böyük bir dahinin fikrinə qarşı çıxması tələb olundu.

Galilei həm də Günəşin Yer ətrafında deyil, Yerin Günəş ətrafında fırlandığına israr edirdi, amma, Giordano Bruno'dan fərqli olaraq, kilsənin təqibinə məruz qalsa da edam olunmadı. Niyə? Çünki Bruno'dan, fərqli olaraq, Galileo kilsənin yaxşı bildiyi latın dilində deyil, camaatın danışdığı italyan dilində yazırdı. Kilsə rəsmilərinin böyük əksəriyyəti isə bu dili ya bilmirdi (keşişlərin xeylisi heç italyan da deyildilər), ya da, italyan dilinin ciddi mövzular üçün yararsız hesab olunduğundan, bu dildə yazılanlara nəzərat etmirdi. Galileo'nun "kafir" yazıları kilsənin diqqətini cəlb etməyə başlayanda isə, artıq çox gec idi. Galileo camaatın arasında xeyli tanına və fikirlərini geniş yaya bilmişdi. Kilsə camaatın yaxşı tanıdığı və hörmət bəslədiyi birisini edam edə bilmədi. Galileo fikirlərini kilsəyə yox, sadə insanlara ünvanlayırdı. Fikirlərinin sadə insanlar tərəfindən asan qavranılması üçün düşündüklərini göstərməyə çalışırdı. Beləliklə, Galileo müasir elmdə eksperimentin banisi oldu.

Galileo, həm də, elmin təqdimatına siyasi üslubları gətirmiş ilk alim oldu. O, hökmdarlar, senzorlar və ya şuralar üçün deyil, camaat üçün yazırdı və həyatı ilə göstərdi ki, cəsarətli fikirləri camaatın başa düşə biləcək dildə söyləyəndə fikrin əhəmiyyəti və çevrəsi müəllifi qoruya biləcək dərəcədə böyüyə bilir. Bruno isə yalnız latın dilində yazdığından onu kilsə və universitet çevrələrindən kənarda tanımırdılar. Bruno'nu edam etmək kilsə üçün çətin olmadı. Galileo isə fikirlərini "siyasiləşdirdiyinə" görə (o zaman italyan dilində ciddi fikirləri yazmaq siyasi yanşmanı tələb edirdi), uğur qazana bildi. Doğrudu, kilsənin təkidi ilə fikirlərindən guya döndüyünü göstərməli oldu. Amma Galielo'nun "onsuz da o [yəni, Yer] fırlanır" deməsi həqiqətin siyasi bazarlamaya çıxarılmasının mümkünlüyünü bir daha təsdiqlədi. Camaata həqiqəti çatdıra biləndən sonra, təqibçilərə nə deyirsən de, onsuz da təqibçilər əvvəl təlqin etdikləri həqiqətə artıq nəzarət edə bilmirlər. Galileo senzuranın tətbiqindən və müxalif fikirlərin təqibindən rahatlanmağa çalışanlara dərs verdi. İdeyalara nəzarət etmək, onların qarşısını almaq mümkün deyil!

Galileo'nun elmi "siyasiləşdirmək" cəhdi nəticəsində kilsənin təqibindən qurtulmağı, kilsənin hakimiyyətindən yaxa qurtarmağa çalışan siyasətçiləri də həvəsləndirdi. Gənc kral Lois ("Lui" kimi tələffüz olunur) XİV kardinal Gulio Mazzarino'nun (soyadının daha çox "Mazarini" kimi tələffüzü ilə tanınır) qəyyumluğu altından çıxan kimi, Fransa dövlətinin idarə olunmasını "kilsəsizləşdirməyə" (dövlət hakimiyyətini öz əlində cəmləşdirməyə) başladı. İlk baxışdan nə qədər qəribə görünsə də, amma bu işdə ona, Mazarino'nun həmyerlisi olan Galileo'nun, kilsənin qəzəbinə gəlmiş təlimi yardım etdi. Yerin Günəş ətrafında fırlandığını bəhanə edərək, Lois XİV özünü Le Roi Soleil (Günəş Kralı) elan etdi və yer üzündə (yəni, dövlətdə) hər kəsin və hər şeyin özünün ətrafında "fırlanmasına" nail oldu. "L'Etat c'est Moi!" ("Dövlət Mənəm!") deməklə, Lois XİV başqaların hətta qanunlara istinad etmələrini özünə həqarət sayırdı və buna görə özünü təhqir olunmuş sanırdı. Qanuna istinad etmək cinayət idi.

Siyasi görüşlərin və elmi təlimlərin qarşılıqlı əlaqəsi çoxdan məlum olan faktdır. Bunun səbəbi ikisinin də "ideoloji qurğu" olmasındadır. Siyasət (geniş anlamda) çərçivə rolunu oynayır. Çərçivə çox dar olanda, həqiqət ifrat dərəcədə formalistik olur. Onu vahid və mütləq kimi təsəvvür etməyə üstünlük verilir. Fərqlilik arzulanmır və hətta sıxışdırılır (təqib olunur). Çox vaxt ağılın asanlıqla qavraya biləcək şeyləri siyasi görüşlər əngəlləyir və belə şeylər ağlabatan ola bilmirlər. Çünki bir şeyin ağlabatan olmasından öncə, onun ürəyə- (vicdana) yatan olması vacibdir.

Məsələn, yaxşı məlumdur ki, Qədim Yunanlar riyaziyyatın inkişafına nə qədər töhvə vermişlər. Amma bu qədər dahi riyaziyyatçılar arasında tənlik icad edə biləcək birisi tapılmadı. Riyazi baxımdan tənlik çətin qavram deyil və, əlbəttə, elm "təmiz" olsaydı, Qədim Yunanlar onu asanlıqla icad edə bilərdilər. Problem ondadır ki, hətta riyaziyyat kimi bir elm ideoloji təsirlərdən asılı ola bilir. Qədim Yunanlar ona görə tənliyi icad edə bilməmişlər ki, dəyişəni ehtiva edən bərabərliyin təsəvvürü onların siyasi dünyagörüşləri ilə əngəllənirdi. Qədim Yunanlar kəskin ayrı-seçkiliklərlə düşünən insanlar olmuşlar. Bərabərlik onların mədəni təsəvvürlərinə yad idi. Başqa sözlə, bərabərlik Qədim Yunanların ürəyinə yatmadığı üçün, tənlik də onların ağlına batmırdı. Bu baxımdan o dövrün dahi riyaziyyatçıların böyük əksəriyyətinin demokratik deyil, avtoritar və tiranik şəhərlərdə yaşayıb-yaratmaları heç də təəcüblü görünmür.

Deməli, hətta riyaziyyat kimi elm "təmiz", yəni ideoloji təsirlərdən kənar, ola billmir. Hərçənd ki, minilliklər ərzində insanlar bunun əksini düşünürdülər. Avropada ilk universitetlər yaradılanda (Xİ əsrdən başlayaraq) riyaziyyat dərsləri keçirilmirdi. Niyə? Çünki ilk universitetləri katolik kilsəsi yaradırdı və onun məqsədi - təhsil vasitəsilə hər yerdə latın dilini yaymaqla Pax Romana (orijinal mənada "Roma Sülhü", bu kontekstdə isə - "Roma Dünyası") qurmaq idi.

Roma Kilsəsi özünü Roma dövlətinin mənəvi varisi sayırdı. Riyaziyyatın burada nə günahı? Niyə onu universitetlərdə dərs kimi keçməməli idilər ki? Cavab siyasidir - riyaziyyat bütünlüklə yunan dilində işlədilmiş sahə olduğundan kilsənin məqsədlərinə uyğun gəlmirdi. Ancaq latın dilində öyrədilməsi mümkün olan fənlər keçirilirdi: ilahiyyət, təbabət və hüquqşünaslıq. Amma çox keçmədi, həqiqət özünə yer tapdı və riyaziyyatı unversitetlərdə öyrətməyə başladılar. Maraqlıdır ki, riyaziyyat hüquqşünaslara məcburi fənn kimi öyrədilirdi. Riyaziyyat "təmiz" elm sayıldığından, hesab olunurdu ki, formal məntiqi yaxşı bilməli olan hüquqşünaslar üçün bu çox vacibdir. Sonra hesab olundu ki, formal məntiq üzərində qurulmuş riyaziyyat hüquqşünasların təfəkkürünü həddindən artıq məhdudlaşdırır, təsəvvürlərini kasıblaşdırır. Problem onda idi ki, formal məntiq bir sualın yalnız bir doğru cavabı olmasını tələb edir. Hüquqşünaslıq üçün isə bu yeganə güvənilir düşüncə tərzi sayıla bilməz. Deontik məntiq inkişaf etdikcə riyaziyyatı hüquqşunaslara öyrətməyi dayandırmağa başladılar və sonda tamamən kəsdilər.

Riyazi təfəkkür şahmatın inkişafına böyük təkan verdi. Orta əsrlərdə şahmat tezliklə məşhurlaşdı və geniş yayıldı. Maraqlıdır ki, o zaman oynanılan şahmat indikindən xeyli fərqlənirdi. Burada da fərqin kökünü siyasətdə görmənin faydası var. Lap əvvələr şahmat oyununda qələbə, mübarizənin tipik monarxik təsəvvürünə uyğun olaraq, "şah" ("kral) fiqurunun vurulması ilə müəyyən olunurdu. "Vəzir" dediyimiz fiqur Avropada "kraliça" (queen) kimi tanınırdı. İndiki şahmatdan fərqli olaraq, o zamanki "kraliça" çox zəif fiqur idi, yalnız bir damalıq gediş etmək olurdu onunla. Heç də təəcüblü deyil. Nədən "kraliça" güclü fiqur olsun ki? Qadını və kralın arvadını rəmzləşdirən bu fiqurun güclü olmasını o dövrün siyasi dünyagörüşü mümkün etmirdi.

Bəs, necə oldu ki, "kraliça" ən güclü fiqura çevrildi? Nə dəyişdi sonradan? Yenə də cavabı siyasətdə tapırıq. 1475-ci ildə Bavariya kralı Georg, Osmanlı İmperiyasından gələn real təhlükəyə qarşı güclü xristian ittifaqı yaratmaq məqsədi ilə, Polşa kralı Kazimir İV-in qızı, Yadviqa (Hedwig) ilə evləndi. Toyun özü sırf siyasi bir mərasim oldu. Polşa kralının qızı çox iradəli qadın idi. Toy Lanshut adlı kiçik şəhərdə oldu. Yadviqanın təkidi ilə toy mərasiminə Landshut şəhərinin bütün sakinləri dəvət olunmuşdu. Elan olunmuşdu ki, mənşəyindən asılı olmayaraq, hər kəs zadəgən geyimlərdə gəslin. 2000-dən artıq adam gəlmişdi toya, aralarında orta və kasıb təbəqələrindən olanlar əksəriyyət təşkil edirdi. Hər kəs, bir günlük olsa da, krala və kraliçaya bənzəməyə çalışırdı (geyimlə, davranışla və s.) Toyda və toydan sonra hamı yeni kraliçanın çox güclü qadın olmasından və gerçək dövlət başçısı olmasından danışırdı. Bu toy sonradan tarixdə Landshutter Hochzeit (Landshut Toyu) kimi yadda qaldı və bu gün də rəmzi olaraq qeyd olunur (festival kimi).

Bu toyun şahmatla nə əlaqəsi? İlk baxışdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Toy edənlərin, xüsusilə də toya qatılanların, şahmat heç yadlarına belə düşmürdü. Amma siyasətdə niyyət olunmayan nəticlər çox olur. Bu toydan sonra şahmat oyununda dəyişiklik edildi. "Kraliça" artıq hər tərəfə və bütün damalarla gediş edə bilərdi və ən güclü fiqura çevrildi. Polşa kralının qızı və Bavariyanın yeni kraliçası Yadviqanın şəxsiyyəti bu dəyişikliyi ruhlandırdı. Bundan əlavə, həmin toyda hər kəsin, mənşəyindən asılı olmayaraq, zadəgən (o cümlədən kraliça) paltarını geyinə bilməsi daha bir vacib dəyişikliyə töhvə verdi. Artıq bundan sonra, şahmatda ən zəif fiqur olan piyada, son xəttə çatdıqda ən güclü fiqur olan kraliçaya çevrilə bilərdi. Elə bundan sonra da şahmat oyununu Avropanın əksər ölkələrində qadağan etməyə başladılar, çünki yeni qaydaları ilə bu oyun artıq bərabər fürsətlər təbliğ edən bir məşğuliyyət kimi görünürdü. Monarxlar isə bunun özləri üçün təhlükəli olduğunu hesab etdilər.

XX əsrin böyük riyaziyyatçılarından olan Kurt Gödel 1931-ci ildə məşhur "natamamlıq teorimi"ni sübut etdi. Bu teoremə görə bütün nəzəriyyələr, təlimlər və digər ideoloji qurğular ya tam, ya da ziddiyyətsiz ola bilirlər. Başqa sözlə, eyni zamanda həm tam, həm də ziddiyyətsiz nəzəriyyə mümkün deyil. Nəzəriyyəniz ya tam, amma ziddiyyətli, ya da ziddiyyətsiz, amma natamam olasıdır. Kurt Gödelin bu sübutundan ruhlanan başqa bir riyaziyyatçı - Alfred Tarski - 1936-cı ildə "həqiqətin ifadəolunmzalığı teoremi"ni isbatladı. Bu teoremə görə həqiqətin "içəridən" qavranılması mümkün olmadığı üçün, onun tam anlamda ifadəsi də mümkün deyil. Blaise Pascal demişkən: "Nəyisə anlamaq üçün kənardan düşünmək lazımdır". Bu "kənar düşüncə" də, istər-istəməz, siyasi dünyagörüşünə bağlanır.

Kurt Gödel, Nazist təqiblərindən qaçaraq, Amerikaya köçdü. Burada bir neçə il yaşayandan sonra, dostu Albert Einstein ona Amerika vətəndaşlığını almaq üçün müraciət etməyi məsləhət gördü. Einstein ona dedi ki, Amerika Konstitusiyasını oxusun, çünki oradan ona suallar verəcəklər. İnadkar riyaziyyatçı olan Gödel ertəsi gün Einstein'a dedi ki, konstitusiyanın riyazi təhlilini hazırlayıb. Gödel Einstein'a yazılarını göstərdi və iddia etdi ki, Amerikanın konstitusiyasını pozmadan, Amerikada diktaturanın qurulmasının mümkünlüyünü riyzai cəhətdən sübut edə bilər. Einstein öncə bunu zarafat hesab etdi, amma Gödel'in yazılarını görəndən sonra bu haqda danışmamağını məsləhət gördü ki, Gödel rahatlıqla vətəndaşlığını ala bilsin, yoxsa məsələ uzana bilərdi. Einstein'in bu məsləhəti Gödel'i durdurmadı və o, bu haqda imtahan zamanı danışdı. Einstein Gödel'in xeyrinə zamına durması məsələni həll etdi və Gödel vətəndaşlığını aldı. Sonra Einstein Gödelə dedi ki, Amerikalılarda azadlıqlarının Konstitusiyaları tərəfindən qorunduğuna o dərəcədə güclü inam var ki, riyazi həqiqətin heç yeri yoxdur.

İbrət həqiqətdən daha vacib olmalıdır, əks təqdirdə həqiqət istismar alətinə çevrilə bilər! Tarixdən bunu təsdiqləyə biləcək çoxlu örnəklər gətirmək olar. Qismən bunu etməyə çalışdım. Randall Collins demişkən: "həqiqət həbs olunmuş məlumatdır". Həqiqət çox faydalı şeydir, ona görə də onu axtarmağa dəyər, amma həqiqət həm də çox təhlükəli şeydir, ona görə də ona şübhə ilə yanaşmaq lazımdır. Hər dominant qrupun (hakimiyyətin, nəslin və s) oturuşmuş həqiqətləri var. Belə həqiqətlərdən üstünlüyü təmin etmək üçün alət kimi istifadə olunur. Alfred Tarski dediyi kimi, onları içəridən tam anlamaq mümkün deyil. Mütləq kənara çıxmaq lazım gəlir. Yenə, gec-tez, gəlib-çıxırıq siyasətə (geniş anlamda).

Kənardan düşünəndə, Azərbaycan Təhsil Nazirinin, yeri gəlmişkən, ixtisasca riyaziyyatçı olan, Misir Mərdanovun son açıqlamalarını necə anlayaq? Nazir deyib ki: "xaricə tələbə göndərmək üçün ölkə seçəndə ehtiyatlı olmaq lazımdır, bəzi ölkələr gənclərin düşüncə tərzini dəyişib göndərirlər". Nə deyəsən buna? Təhsil elə düşüncə tərzini dəyişmək üçündür də. Düşüncələri dəyişməyən təhsil, təhsil deyil ki. Deməli, bu sözləri, Tarski dediyi kimi, içəridən (daxili məntiq baxımından) anlamaq mümkün olmayacaq. Pascal dediyi kimi isə, kənardan düşünsək, onda nazirin açıqlaması Emin Millinin və Adnan Hacızadənin saxta məhkəməsi ilə əlaqəli olduğu aydın görünür.

Friday, November 6, 2009

Res Publica yoxsa Cosa Nostra?

Başlıqdakı sualda göstərilmiş qarşılaşdırmanın müəllifi mən deyiləm. Təxminən iki və ya üç il öncə oxuduğum bir məqalədən xatırladım. Təəssüf ki, indi nə həmin məqaləni haradan oxuduğumu, nə də onun müəllifini yadıma sala bilirəm. Tək yadımda qalan elə bu qarşılaşdırmadır. Çox təhrikedicidir və buna görə də cəlbedicidir. Xeyli məsələlər haqqında düşüncələri aydınlaşdırır və asanlıqla istiqamətləndirir. Adını xatırlaya bilmədiyim müəllifə istinad etməyimin tək məqsədi - yazıya vicdanlı yanaşmağın vacibliliyini vurğulamaqdır. Elə vicdandan da başlamaq istəyirəm.
Hər bir vicdanlı insanın içində iki təbii qorxu olur: özünü-ifşa və özünü-kəşf qorxuları. Bu nəticəyə Ralph Keynes'in "The Courage to Write" ("Yazmaq Cəsarəti") kitabını oxuyandan sonra gəlmək olar. Əslində, Keynes həmin kitabda üç qorxudan yazır, amma məni ancaq bu ikisi maraqlandırdı. Düşünürəm ki, özünü-ifşa qorxusu səmimiyyətlə, özünü-kəşf qorxusu isə ünsiyyətlə üstələnir. Söhbət patoloji qorxudan getmir. Məsələ vicdanın oyatdığı təsəvvürlərdədir. Vicdanlı insan hər zaman dürüst olmanın yolları haqqında düşündüyündən özünü bir çox pisliklərdən çəkindirməli olur. Vicdanlı olmaq üçün pislik etməmək yaxşılıq etməkdən daha vacibdir. Vicdanlı insan daim özünü yenidən dəyərləndirməli olan insandır. Etdiyi yanlışlıqları etiraf etməyi bacarmalıdır. Yalnışlığı etiraf etmək özünü-ifşa deməkdir. Asan iş deyil bu. Amma vicdanlı insan bu qorxunu səmimi olmaqla üstələyə bilir.
Heç kəs özünü tam tanıya bilmir. Üstəlik, heç kəs özünü təklikdə tanıya bilmir. Özünü tanımaq üçün ünsiyyət lazımdır. Ünsiyyət də, səmimiyyət kimi, asan iş deyil. Özünü-kəşf etməkdən qorxanlar ünsiyyətdən qaçırlar, çünki tanımadıqları mənlikləri ilə görüşməkdən qorxurlar. Vicdan ictimai keyfiyyətdir. Heç kəs təklikdə vicdanlı ola bilmir. Tərkidünyalıq və tənhalıq vicdanın ağır yükündən qurtulmağın uğursuz cəhdləridir. Azad cəmiyyətlərdə ünsiyyət və səmimiyyət siyasi sistemin özü tərəfindən həvəsləndirilir, insanlar yeniliklərə açıq və sınaqlara hazır olurlar. Qapalı cəmiyyətlərdə isə özünü-kəşf qorxusu acizliklə nəticələnir. Ona görə də cəmiyyətdə siyasi azadlıqlar uğrunda çalışmaq vacibdir!
Siyasi azadlıqları bir sistem kimi düşünsək, təməlində hüququn üstünlüyünü (rule of law) görə bilərik. Hüququn üstünlüyü qanunun aliliyindən daha geniş anlayışdır. Sadəcə qanunun aliliyi, hər nə qədər vacib olsa da, çox formal və məzmunsuz prinsipdir. Məsələn, bir ədalətsiz qanun təsəvvür edin. Belə bir qanunun aliliyindən nə fayda? Hüququn üstünlüyü isə bir tərəfdən yalnız ədalətli qanunun aliliyini, digər tərəfdən isə məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyini və qərəzsizliyini ehtiva edir. Sonuncusu çox vacibdir, çünki məhkəmə müstəqilliyi olmadan qanunun aliliyi də olmayacaq. Qanunun ədalətliyi həm prosedur, həm də məzmun məsələsidir. Demokratik prosedurların pozulması ilə qəbul edilmiş qanun, məzmunundan asılı olmayaraq, ədalətli olası deyil (qeyri-legitim qanun). Digər tərəfdən, demokratik prosedurlara uyğun qəbul edilmiş, amma məzmunca ədalətsiz olan qanun da legitim sayılmayacaq. Eynən riyaziyyatdakı kimi: hesablamalarınızın hər hansı bir mərhələsində yanlışlığa yol versəniz, istifadə etdiyiniz düstürlardan asılı olmayaraq nəticəniz də yanlış olacaq.
Demokratik prosedurlar, hər şeydən öncə, cəmiyyətdə olan bütün əsas mənafe qrupların təmsilçiyi məsələsidir. Qanun siyasi sənəddir, axı. Siyasət isə iştirak tələb edir. Buna görə də ədalətli təmsilçilik çox vacibdir. Ayrı-seçkilikdən qaynaqlanan qadağaların və ya seçkilər zamanı saxtakarlıqların nəticəsində təmsil olunmayan mənafe qruplarının başqaları tərəfindən qəbul edilmiş qanunun ədalətli olmadığını iddia etmək hüququ yaranır. Hüquq, yeri gəlmişkən, yeganə sosial normalar sistemidir ki, özünün qaydalarına qarşı etirazları qəbul edir.
Təkrar edək: siyasət iştirak deməkdir. Başqa sözlə, iştiraksız siyasət mümkün deyil. İştirak sözünün kökünə diqqət edək. Bu sözün kökündə "iş" var. Yəni, iştirak da bir işdir, özü də çox vacib bir iş. Onsuz heç bir digər işlər alınmayacaq. İştirak etmədən işlərin düzələcəyinə ümid etmək ən azından sadəlöhvlükdür. Buna görə də "düzələr" sözündən xoşum gəlmir, çünki iştirakı ehtiva etmir.
Başlıqdakı qarşılaşdırmanı aydınlatmaq məqamı yetişdi. Ölkəmiz rəsmən Azərbaycan Respublikası adlanır. Bu gün bir söz kimi istifadə etdiyimiz "respublika" sözü, əslində, iki latın sözünün birləşməsidir: "res" və "publica". "Res" latınca iş deməkdir, "publica" isə (bu kontekstdə) - ümumi. Yəni, "res publica" latınca "ümumi iş" anlamını verir. Qədim Romalılar dövlətçilik tarixlərinin xeyli hissəsini məhz bu anlayışı tətbiq edərək yaşamışlar. Onlar üçün dövlət ümumi iş idi. Bu qavram respublikaçılığın (qədim, müasir - fərq etməz) təməl daşıdır. Dövlətin hamının ümumi işi ola bilməsi üçün bütün əsas mənafe qrupların ədalətli təmsilçiliyi vacibdir. Az öncə izah etməyə çalışdığım kimi, ədalətli təmsilçilik hüququn üstünlüyü olmadan mümkün deyil.
Hüququn üstünlüyü, ədalətli qanunun aliliyi və məhkəmə müstəqilliyindən savayı, həm də və hər şeydən əvvəl hüquqların bərabərliyi deməkdir. Başqa sözlə, respublika - azad və bərabər hüquqlu insanların ümumi işidir. Gerçəkdən bərabər hüquqlu olmayan insanlar dövləti özlərinə aid olduğunu duymaqda xeyli çətinlik çəkəcəklər, çünki hüquqların bərabər olmadığından dövlətin idarə olunmasında iştirak edə bilməyəcəklər. Burada siyasət anlayışının yunanca "πολıς" ("polis" kimi tələffüz olunur, vurğu ilk hecada, və ilkin mənası "şəhər dövləti"-dir) sözündən törəndiyini və açmasında "azad insanların birliyi (ittifaqları)" mənasını verdiyini xatırlatmağa fayda var. "Politics", "politika" sözləri də buradan törənib. Yenə gəldik siyasətin ümumi iş (iştirak) demək olduğuna.
Əlbəttə, iştirak könüllüdür. İştirak etmək istəməyəni məcbur etməyin uzunmüddətli faydası olmur. Yalnız və ya əsasən məcburiyyət üzərində qurulan sistemlər ədalətli ola bilmirlər və gec-tez çökürlər. Roma dövlətinin müəyyən inkişaf mərhələsində respublikadan imperiyaya keçməsi ilə əlaqədar dövlətə yanaşmanın da dəyişiminə diqqət yetirmək vacibdir. "Res publica" ümumi iş demək idisə, "res imperium" artıq məcburi iş anlamına gəlir. Azad və bərabər hüquqlu insanların birliyindən əhəmiyyətli əlamət qalmır. Bütün əsas mənafe qrupların ədalətli təmsilçiliyini təmin edə bilməyən imperiya getdikcə daha çox məcburiyyət tətbiq etməli olur və bu da onu çökməyə doğru aparır. Zamanın əhəmiyyəti yoxdur, vacib olan sistemin mahiyyəti.
Yalnız və ya əsasən məcburiyyət üzərində qurulan sistemlərin (dövlətlərdirsə - onların imperiya, milli və ya başqa tipli dövlət olmalarından asılı olmayaraq) çökməsini zəruri edən qanunauyğunluq var. Bu cür sistemlər özlərini təsdiqləmək və saxlamaq üçün mütləq güc tətbiq etməlidirlər. Güc, keçici olaraq, gözlənilən təsirini göstərir, amma təkrarlanmadıqda əhəmiyyətsizləşir. Deməli, gücü bir dəfə deyil, dəfələrlə tətbiq etmək lazım gəlir. Problem ondadır ki, təkrarən tətbiq olunan gücün əhəmiyyətli təsiri olması üçün əvvəlkindən daha çox (məsələn, kəskin, şiddətli, miqyaslı və s.) güc tətbiq etmək lazım gələcək. Əks təqdirdə eyni gücün tətbiqinə hamı tezliklə verdiş edər və tədricən qorxmamağa başlayar.
Daha çox gücün tətbiqi üçün daha çox resurs (maliyyə, texnika, insan, zaman, rabitə və s.) lazımdır. Deməli, sistem öz imkanlarından getdikcə daha çox, məhz, gücün tətbiqini təmin edə biləcək şeylərə istifadə etməli olacaq. Bu isə cəmiyyətin digər sahələrinin (məsələn, təhsil, səhiyyə, xidmət və s.) tədricən geriləməsi ilə nəticələnir. Belə geriləmə cəmiyyətdə narazılıqları artırır. Narazılıqları legitim ifadə etmək imkanları (siyasi azadlıqlar) isə yoxdur. Sistemin özü də bu cür narazılıqların ədalətli həllinə qadir deyil, çünki bu onun mahiyyətinə ziddir. Narazılıqları ədalətli həll edə bilməyən sistemin isə bir yolu qalır: narazılıqları yatırtmaq (əlbəttə ki, güclə). Amma bu yol çıxış yolu deyil, çünki sistemin hər dəfə güc tətbiq etməsi nəticəsində mahiyyətcə sosial olan narazılıqlar getdikcə siyasiləşir. İnsanlar problemlərini ümumiləşdirməyə və onların kökünü sistemin özündə axtarmağa başlayırlar. Sistem bunu tezliklə anlayır və siyasiləşmənin qarşısını almağa çalışır. Aydındır ki, bunu ancaq repressiv üsullarla etmək mümkündür. Deməli, yenə də əvvəlkindən daha çox güc tətbiq etmək, bunun üçün daha çox resurs sərf etmək lazım gələcək. Amma, yenə də, bütün bunların nəticəsində narazılıqlar ancaq artacaq. Deməli, yenə də daha çox güc, daha çox güc üçün daha çox resurs. Nəticəsi nə olacaq? Daha çox narazılıq! Sistemin cavabı nə olacaq, bəs? Daha az siyasi azadlıq! Bu prosesin nə qədər zaman alacağı təhlil üçün heç önəmli deyil. Yekun öncədən məlumdur - sistem çökəcək!
Sistem çökəcəyini anlayırmı? Əlbəttə, anlayır! Bəs, niyə onda bunun qarşısını almaq üçün bir iş görmür? Çünki sistemin çökməməsi üçün iş ümumi olmalıdır. Hər kəs özünü sistemin vacib üzvü olduğunu duymalıdır. İşin ümumi olması üçün isə hər kəsin gerçəkdən azad və bərabər hüquqlu olması keçilməz şərtdir. İşin ümumi olması üçün hər kəsin ədalətli iştirak imkanları təmin olunmalıdır. İşin ümumi olması üçün siyasi azadlıqlar olmalıdır. İlk növbədə də ifadə, toplaşmaq və birləşmək azadlıqları. Bu üç azadlığın təmin olunmaması dövləti hamının ümumi işi kimi təsəvvür edilməsini əngəlləyir.
Sistem üçün problem ondadır ki, bu azadlıqları təmin etmək hakimiyyəti bölüşmək anlamına gəlir. Qapalı sistemdə hakimiyyəti bölüşmək isə hakimiyyəti itirmək deməkdir. Odur ki, sistem, hər şeyi çox aydın anlamasına baxmayaraq, dövləti "hamının ümumi işi" vəziyyətinə gətirilməsində maraqlı deyil. Eynən şahmatda olduğu kimi, uğurlu gediş yoxdur, gediş etməkdən imtina isə mümkün deyil. Şahmat oyununda bəzən (adətən oyunun sonuna yaxın mərhələdə) "zugzwang" ("tsuqtsvanq" kimi tələffüz olunur) vəziyyəti yaranır. Bu vəziyyətin mahiyyəti ondadır ki, oyunçu, hansı gedişi edəcəyindən asılı olmayaraq, əvvəl qazandığı mövqelərini itirməli olur. Beləliklə, sistəm islaholunmaz hala gəlir.
Cəmiyyətdə vicdan böhranı, mənəviyyatsızlıq və digər pozğunluqların kökü siyasi azadlıqların olmamasındadır! Məhz siyasi azadlıqların olmaması nəticəsində insanların arasında paxıllıq, görkəzməlik, etimadsızlıq geniş yayılır. Özlərinə belə güvənə bilməyən insanların başqalarına güvənməsi mümkün deyil. Kimlik və mənlik, namus və qeyrət, şərəf və ləyaqət kimi meyar və dəyərlər əhəmiyyətsizləşir. Cəmiyyət yadlaşır və yadırğayır. Seçilmək ancaq başqalarına mane olmaq yolu ilə mümkün olur. Mülkiyyətin toxunulmazlığı təmin olunmadığına görə yığıcılıq paylaşmadan daha sərfəli olur. Bunun nəticəsində isə inhisarlaşma sürətlənir və gec-tez bütün əsas əmlak ehtiyatları çox kiçik bir qrupun əlində cəmlənir. Həmin qrup da hakimiyyətin üst təbəqəsini təşkil etdiyindən, iqtisadi azadlıqları təmin etməyə maraqlı deyil, çünki iqtisadi azadlıqlar siyasi azadlıqlar təmin olunmadan mümkün deyil. Siyasi azadlıqların təmin edilməsi isə, öncə qeyd olunduğu kimi, hakimiyyəti bölüşmək və hətta itirmək anlamına gəlir belə bir sistemdə. Deməli, gücün davamlı tətbiq olunması üçün sistemin əlavə həvəsi yaranır - əmlak ehtiyyatları.
Bu cür sistemlərdə pul hakimiyyətin həm məqsədidir, həm də vasitəsi. Daha çox pul əldə etmək üçün daha çox güc lazımdır, amma elə daha çox gücün tətbiq olunması üçün də daha çox pula ehtiyac yaranır. Nəticədə güc də tədricən zəifləyir, pul da dəyərdən düşür. Zugzwang! Sistem "res publica" (ümumi iş) əvəzinə "cosa nostra" (bizim iş) halını alır. "Bizim" deyilən çevrə çox məhduddur və oraya başqaların girişi mümkün deyil. Başqaları gedib özlərinə elə başqa da iş tapmalıdırlar (hakimiyyətdən və böyük puldan uzaq). Amma o başqa iş də tam anlamda onu tapanların işi olası deyil, çünki fəaliyyət sahələri getdikcə məhdudlaşdırılır. İnsanlar iş tapmaq üçün sadəcə əməklərini deyil, vicdanlarını da satmalı olurlar. İctimai həyatda laqeydlik özəl həyatda ləyaqətsizliklə nəticələnir.
Qədim Afina dövlətində ictimai həyata laqeydlik göstərənlərə (seçkilərdə iştirak etməyənlərə, iclaslara gəlməyənlərə, höküməti tənqid etməkdən çəkinənlərə, haqsızlıqlara qarşı etiraz etməyənlərə və s.) "ιδιών" deyərdilər ("idion" kimi tələffüz edilir və tərcümədə "tənha" deməkdir). "İdiot" sözü də elə bu sözdən törənib. Düşündürücüdür, deyilmi?
--------------------------------------------------------------

Thursday, July 30, 2009

Интервью Turan

ЭРКИН ГАДИРЛИ: В ОБЩЕСТВЕ ПРОИЗОШЕЛ РАЗРЫВ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ

Интервью Turan c соучредителем гражданского объединения "Республиканская альтернатива (REAL)"

- Прошло 3 недели с момента ареста блоггеров Эмина Милли и Аднана Гаджизаде. Это вызвало большой резонанс в мире и достаточно жесткую международную критику в адрес властей Азербайджана. Можно ли рассчитывать на благоприятный исход развития событий и прекращения уголовного преследования молодых людей?

- О каком-то результате говорить очень сложно, мы только надеемся на лучший исход. Нужно обладать всей полнотой информации и понять что именно происходит во власти, кто это задумал, и кому это было нужно, почему так грубо и спешно принимались решения. Мы ничего этого не знаем, поэтому многое, что мы делаем и говорим: основано на домыслах, но это не делает нас менее объективными и справедливыми. Факт, что ребят грубейшим образом подставили, нарушили абсолютно все нормы. Аднан и Эмин, в силу своей образованности, сами обратились в полицию в надежде, что их защитит закон. В течение нескольких часов их переквалифицировали из потерпевших в подозреваемые, не оказав медицинской помощи, задержали на 48 часов, через два дня состоялся закрытое заседание суда, которое чуть ли не в 10 часов вечера вынесло решение о двухмесячном аресте. Совершенно очевидно, что ребят все равно арестовали бы, какэто произошло с редактором “Азадлыг” Ганиматом Захидом. Один и тот же сценарий - все топорно, нагло и грубо.

- Что же все-таки кроется за арестом блогеров? Это “месть” за их инакомыслие или “превентивная мера” в назидание другим, чтобы не увлекались “крамолой” в Интернете?

- Это не месть, в ее обычном понимании. Происходит очень интересный процесс, который в обществе пока не сильно ощутим, потому как он протекает в основном в Интернет сети. Современный мир таков, что для формирования собственных политических убеждений вовсе не обязательно собраний в виде митингов на площадях, манифестаций, съездов. Очевидно, что идеи - всепроникающи, их невозможно остановить, запретить, и люди, жадно ищущие альтернативную информацию, объединяются в сети. Учитывая, что наше телевидение и печатные СМИ не балуют нас полезной информацией и сбалансированным анализом, любая информация черпается в Интернете. Особенно, для владеющих иностранными языками, один You Toube достаточен, чтобы посмотреть все мировые передачи. И за последние 5-6 лет этипроцессы поднялись на новый качественный уровень. Так, молодые люди переходят из виртуального мира в реальный, то есть разъезжают по регионам, встречаются со сверстниками. В ходе лекций, семинаров и других мероприятий они узнают друг друга, налаживают контакты и объединяются.

Долгое время к этому не относились серьезно, оказалось, что через это "баловство", люди, проникнув доверием друг к другу, начинают делиться своими политическими убеждениями. И Аднан Гаджизаде и Эмин Милли достаточно открыто выражали свои мысли как в сети, так и в обществе. Возьмем хотя бы отношение к недавнему референдуму. На моей памяти это первая акция протеста граждан Азербайджана перед штаб-квартирой ОНН против нелегитимного референдума. В этой акции, кстати,Эмин Милли принимал активное участие. Дальше пошли социальные, критические видеоролики, статьи и так далее. И теперь после их ареста акции поддержки прошли в Париже, Страсбурге… Молодежь в других странах уже понимает, что быть азербайджанцем - это не только любить его природу, музыку, но и пытаться что-то делать для оздоровления политической ситуации.

У нынешних властей же нет элементарного ощущения времени, они потеряны во времени и сильно отстали от современных темпов. Они полагают, что если внутри страны тихо, люди не могут открыто выражать собственные взгляды, тогда ситуация под контролем. Как в случае с ребятами: их наказали, и в самой стране особых волнений не было, зато какой международный резонанс это вызвало. Информационные технологии сегодня позволяют влиять на процессы, находясь где угодно и будучи кем угодно, и не имея того, что ценится властями: денег, физической силы, поддержки населения. И в данном случае власти конкретно просчитались с арестом Эмина и Аднана.

Вообще в последнее время происходят качественно новые процессы, и появляется качественно новая молодежь. Как ни странно, эта молодежь не училась на западе, ну может за исключением очень малого числа, это именно местные молодые люди. Они очень разные и по происхождению и по социальному положению, по образованию. Сетевые отношения тем и привлекательны, что там нет лидера, руководителя, все имеют равные шансы. Ты можешь высказаться, если дашь возможность высказаться другим, и получается смычка. В ночь задержания Эмина и Аднана у Сабаильской полиции пытались разогнать собравшихся молодых людей. Когда мы стали объяснять полицейским, что мы просто друзья, один из них сказал интересную фразу: "Не может быть, я 30 лет живу в Баку, у меня нет стольких друзей". На самом деле произошел очень важный качественный и личностный надлом, в результате чего на первый план выходят такие ценности как дружба, товарищество, которые используются как политический ресурс. И это в известном смысле, для нашего общества ново. Все грязные высказывания в прессе по поводу ребят еще раз доказывают, что многие люди просто не могут понять, как молодежь без каких-то организационных форматов может сплачиваться.

- Возможно, ли дальнейшее наступление властей и введение ими правовых основ для ограничительных мер в Интернете?

- Сетевые отношения невозможно идентифицировать, их невозможно запретить. Ограничение в Интернете будет бить по самим же властям, они сами вынуждены пользоваться сетью. Технически, конечно же, это, возможно, но получится вторая Северная Корея или какая-то другая страна-изгой. Пока очень рано говорить о политическом весе молодежных сетей, но процесс уже идет, и он необратим. Во власти есть умные люди, это бесспорно, но те, кто принимает подобные решения совершенно очевидно, люди недальновидные, живущие в другом временном измерении. Они придумали себе мирок, назвали его "стабильность" и считают, что контролируют ситуацию.

- Какими Вы видите перспективы борьбы за демократию в Азербайджане? Удастся ли властям путем репрессий окончательно “зачистить” политическое поле страны от инакомыслия?

- Всякое инакомыслие пугает тоталитарную систему, но репрессии только подстегивают инакомыслие. В данном случае, если власти заинтересованы ускорить процесс инакомыслия, тогда пусть продолжают давление. В последнее время в обществе произошел разрыв между поколениями, и биологический возраст тут ни при чем. Разрыв происходит на уровне скорости мышления, его формата и направленности. Сидя у себя в стране, молодые люди узнают о происходящем из иностранных источников, они доверяют зарубежным СМИ с точки зрения оперативности, объективности, доступности языка. А власти полагают, что если запретить, скажем, завоз религиозной литературы, арестовать двух-трех активных людей, запретить НПО и так далее, проблемы власти будут решены. Нынешняя думающая молодежь предпочитает просто игнорировать власти, да и старшее поколение. Реальная борьба за демократию, если слово "борьба" здесь уместно, происходит в среде самой молодежи. Здесь существует несколько групп: религиозно настроенные, сторонники левых, либералы и так далее. Так вот они учатся: как спорить друг с другом и, не соглашаясь с оппонентом, уважать его мнение. Они не ставят цель бороться с нынешней властью, как это представляет себе сама власть.
Эта власть в любом случае уйдет: как в поколенческом, так и системном понятии. Система уже показала, что не умеет управлять так, как раньше, пока она независима от мнения населения, поскольку имеет нефтяные ресурсы, но и этому когда-то придет конец.

- То есть потенциал в азербайджанском обществе, чтобы предотвратить дальнейшее скатывания страны к авторитаризму есть?

- Я думаю, что скатывание будет продолжаться еще некоторое время. Но есть внутренняя логика самой системы. Не важно, кто в ней управляет процессами, система сама запрограммирована на репрессии, на жертвы, потому что иначе она не сможет самоутверждаться. Единственная цель - удержать власть. Было время, когда до этих ребят властям не было никакого дела, другие задачи были: сначала они расправлялись с официальной оппозицией, затем со СМИ, профсоюзами, с НПО и так далее. Арест ребят - это не последний шаг, будут еще аресты и запугивания. Эта система реформированию не подлежит, нужны радикальные изменения и всегда хорошо, когда кто-то во власти это понимает и что-то предпринимает. В любом случае, осознание того, что репрессии будут продолжаться, не должно отбивать охоту мыслить свободно. Нужно видеть далекие перспективы. А потенциал в виде серьезной, думающей молодежи у нас есть. И они не стремятся к власти, они просто ищут себя. Этот поиск привел их к пониманию того, что найти самого себя нельзя в обществе, отвергающем равные возможности.

- Какие шаги Общественный Комитет намерен предпринять в защиту молодых блогеров?

- Без преувеличения скажу, что вся международная реакция, которая последовала - это усилия друзей Эмина и Аднана, как здесь, так и за рубежом. Я как реальный участник всех событий действительно восхищаюсь этими молодыми людьми. Мы делали, и будем делать все возможное для освобождения Эмина Милли и Аднана Гаджизаде.

---------------------------------------------

Tuesday, July 28, 2009

Even under arrest Emin and Adnan are freer than most of the rest.

"Those who have concerned themselves exclusively with what seemed practicable in the existing state of opinion have constantly found that even this rapidly become politically impossible as the result of changes in a public opinion which they have done nothing to guide."

Friedrich von Hayek

==========================

Matter matters, existence exists. Yes, but...

Sometimes some people appear and start to challenge the reality or what is widely believed to be a reality in a given society. They may look inconsistent and misguided. What they do, may seem to have no practical effect. They do strange things and may look strange themselves. In fact, they are very ordinary people, just as so many others. They see the same reality that is seen to all others. They just do not accept it. Not because they do not fit in, but because they are fed-up. Their imagination goes far beyond the knowledge which the reality could provide them with. They are driven by their internal energy of curiosity and courage. Emin Milli and Adnan Hajizade are such people. But what does this mean?

Some say that Emin and Adnan are youth activists. Yes, they are young and active. But they are more than just youth activists. They are youth activators. The have been able to drive others almost effortlessly. However, they are neither leaders, nor managers; neither politicians, nor campaigners; neither journalists, nor dissidents. It is hard to pigeonhole them and that is not a problem of their image. It is rather a problem of extremely limited social and political opportunities in Azerbaijan. There is not much room for self-identification, as many believe that things are ready-made and pre-determined. But Emin and Adnan do not believe that.

Others say that they are bloggers. Well, to an extent this is true. They were writing a lot, shooting videos, making speeches, etc. But even here they do not entirely belong to. Emin and Adnan have been in constant search. Not for places, but for opportunities. That search has never been pragmatic. They did not seek career. They were trying to find themselves, the truest search one has to be engaged in. But how one can find oneself in a society which denies opportunities? Emin and Adnan did not waste their time for conceptualising this problem. They intuitively came up with a solution – in order to get an opportunity for oneself, one has to create opportunity for others. This egocentric motto eventually boosted them into political discourse.

Emin and Adnan have managed to create networks, both locally and globally. Interestingly, their international relations appear to be more diverse and strong than domestic ones. That is so not so much because they got their education abroad and had worked in or with international organizations or companies, as because social relations in Azerbaijan are dominated by authoritarian patterns. Those patterns can hardly be changed from the top, as the government in Azerbaijan is getting more and more oppressive. So, no hope for good will of the rulers. What to do, then?

Surely, Emin and Adnan are not the first, or the brightest, or the bravest or the strongest in Azerbaijan to enter into the fight for liberalization of social relations. Ironically, they have never pretended that. But somehow, they became to be regarded this way by many young people who ever met them and had an opportunity to talk to them or read them. What makes them different? The idea they believe in and follow – the idea of networking.

Network, itself being a matter of principle for them, deconstructs certain deeply rooted perceptions. Emin and Adnan believe that it helps to empower personality by entrenching self-confidence, stimulating critical thinking, motivating initiatives, providing space for opposing views, etc. Network cannot lead and for that reason, they believe, it won't be able to mislead. Choices make the network and network enhances the choice-making. Network is not something to be joined. It is rather something to be enjoyed. Network cannot have goals, but it does have cumulative effects.

Network is a marketplace of ideas. It does not belong to anyone, and there are no founders or leaders, properly speaking. There is no deviation here, as there is no mainstream. So many different young people have been engaged in whatever they have chosen to do. In a society, every segment and structure of which discourage choosing, that means a lot. Network reaches the wider audience of those, who are originally from rural regions, who don't speak any foreign language, who don't have enough understanding of what's going on in the world. They are limited within the narrow discourse that Azerbaijani language can provide. They had long felt depressed and oppressed not only by political situation, but also by family rules, gender and age discrimination, lack of adequate social conditions, etc. Network helps them to get individualised. Isolation and loneliness kills any motivation. It can only be cured by the culture of participation. But in order to feel participation, i.e. to be a participant, one needs to feel self-confidence and not to be afraid of making mistakes.

Goals are important, but goals cannot do much, if one does not keep in touch. Network lacks any goal-setting or dispute-solving mechanism. But it does provide for very wide communicating opportunities. Instead of immediately uniting around a leader or a goal, network stimulates critical re-assessment of previously held ideas and beliefs. Most importantly, it does so without coercion or indoctrination. Students simply have been getting used to challenging others and being challenged by others. Unfortunately, but families, schools, universities do not provide for such a format. Network does. It does it slowly, but surely.

Emin and Adnan not only believed in the idea of network, they were at the very foundation of the two most famous youth networks – “AN” and “OL”. Those networks may seem to be full of day-dreamers, utopians, or even losers (depends on who assesses and how). But it does have immediate touch with the wider public, as students spread the ideas in a geometric progression. It is certainly not an avalanche yet, but nor is it a snowball already. It is a slippery-slope towards weakening the authoritarian structures of our society.

Emin and Adnan are information brokers. Many young people pay attention to what Emin and Adnan has been writing or saying. Sometimes they were controversial, because reflected their search of themselves. Emin and Adnan were searching for opportunities to be benefited from by many others. Their search had a multiplying effect. When that effect extended the threshold of government’s ignorance, it became an irritating factor for the system.

Continuing irritation at some point may be perceived as a threat, provided that political freedoms are denied. Emin and Adnan have always been talking and writing about dialogue, culture of participation. How do you do that in an authoritarian system? Partly, by criticising the government. Emin has become particularly very outspoken. Yes, he, as well as Adnan, has always been politically neutral. Neither Emin, nor Adnan has ever taken sides in power politics. But they have never been ignorant. They have had a devotion to their country and a vision for its future. They publicly expressed disagreements on many things the government did or does. But there are many people in Azerbaijan who do the same. Why, again, Emin and Adnan are different?

The answer lies in information technology, sense of time, personal curiosity and wider connections. Emin and Adnan have been targeted by the government, because the government could not comprehend what they were doing. The fact that Emin and Adnan had been arrested clearly showed that the preference of many young people to be engaged in networks, rather than old-styled organizations, became a visible trend.

Emin and Adnan have become icons of networking. Their arrest, as the government may think, could possibly be aimed at destroying the niche for such a format. Not being able to identify the process, the government personalized it and criminalized the persons ahead of it. The fabricated accusation of hooliganism is typical response in such cases. No need for legal arguments here, as everything is evident.

P.S.

Network is invisible, though not hidden.
Network is inclusive, though not given.
Network is neutral, though is driven.
Network is free and cannot be forbidden.

----------------------------------------------

Friday, April 17, 2009

Post-referendum: bəzi qeydlər (2-ci hissə)

"İki dəfədən artıq seçilməmək məhdudiyyətinin" ləğv edilməsi ilə bağlı Konstitusiyanın 149.7 maddəsinin tətbiqi ehtimalına dair qeydlərimi əvvəlki yazımda ifadə etmişdim. Bir kiçik əlavəm də var.

149.7 maddəsində yazılır:

"Fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran,... normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilir."

Bu maddədə "şəxslərin" sözünə xüsusi əhəmiyyət verilməlidir. "Şəxsin" yox, "şəxslərin" yazılması 149-cu maddənin "eyni vəziyyətdə olan" (similarly situated) şəxslərin kateqoriyalarını nəzərdə tutduğu aydın görünür. Tətbiqi aktlardan fərqli olaraq, normativ aktlar konkret şəxslərə deyil, onların kateqoriyalarına aid edilir. Şəxslərin kateqoriyası, onların eyni vəziyyətdə olması ilə müəyyən olunur. Referendumun nəticələri baxımından hansı şəxslər 149.7 maddəsinin mənasına görə İlham Əliyevlə eyni vəziyyətdədirlər? İlham Əliyevdən başğa daha kimin hüquqi vəziyyəti yaxşılaşır ki, 101.5 maddəsinin ləğvi geriyə şamil oluna bilsin? Cavab aydındır: heç kimin!

Odur ki, əvvəlki yazımda qeyd etdiklərimə əlavə olaraq, bu baxımdan da 149-cu maddənin 7-ci hissəsi 101-maddənin 5-ci hissəsinin ("iki dəfədən artıq təkrarən seçilməmək məhdudiyyətinin") ləğvinə aid edilə bilməz.

--------------------------------

(ardı olacaq)

Wednesday, April 15, 2009

Post-referendum: bəzi qeydlər (1-ci hissə)

Sonuncu referendum haqqında bloqumda bir dəfə yazmışdım.

http://erkin13.blogspot.com/2009/02/referendum.html

Oradakı qeydlərimi təkrar etməyə ehtiac yoxdur. Bu yazımda isə bəzi post-referendum mülahizələrimlə bölüşmək istəyirəm.

Konstitusiya Məhkəməsi.

24 dekabr 2008-ci ildə (24 dekabr İlham Əliyevin doğum günüdür: təsadüf?) "Referendum Aktı" layihəsinə tələsərək müsbət rəy vermiş Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibi legitim deyildi (indiyədək də deyil). Məhkəmənin 9 hakimindən 6-sı (Sona Salmanova, Fikrət Babayev, Eldar Məmmədov, Rafael Qvaladze, Bəhman Qəribov və Ələddin Sultanov) 14 iyul 1998-ci ildə 10 il müddətinə təyin olunmuşdurlar ("Konstitusiya Məhkəməsi haqqında" 21 oktyabr 1997 il qanununa əsasən). Bu isə o deməkdir ki, 14 iyul 2008-ci ildə onların səlahiyyət müddətləri bitmişdir.

"Konstitusiya Məhkəməsi haqqında" yeni, 8 yanvar 2004-cü ildə qüvvəyə minmiş, qanuna əsasən KM hakimləri 15 il müddətinə və yalnız bir dəfə təyin olunurlar. Yeni səlahiyyət müddəti və bir dəfədən artıq təyin olunmamaq məhdudiyyəti öncədən təyin olunmuş 6 hakimə şamil edilmir ("qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur" prinsipi, eləcə də yeni qanunun 79-cu maddəsi). Deməli, adlarını çəkdiyim 6 hakim 2008-ci ilin 15 iyulunadək ya yenidən təyin olunmalı, ya da onların əvəzinə başqaları təyin olunmalı idi. Amma bunların heç birisi edilmədi. Əvəzində çox qəribə bir şey etdilər.

"Konstitusiya Məhkəməsi haqqında" qanunun 79.1 maddəsinə belə bir əlavə qəbul edildi (12 iyul 2008-ci ildən qüvvədə sayılır):

"Bu qanunun qüvvəyə minməsindən əvvəl təyin edilmiş Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin səlahiyyət müddətinin bitdiyi gün Konstitusiya Məhkəməsinə yeni hakimlər təyin olunmadıqda, onlar səlahiyyətlərinin icrasını davam etdirirlər. Bu halda onların səlahiyyət müddəti Konstitusiya Məhkəməsinə yeni hakimlərin (sayından asılı olmayaraq) təyin olunduğu gündən bitmiş hesab olunur."


AzTV-in sözü olmasın, - analoqu olmayan bir müddəa! Belə bir düzəliş məhkəmə hakimiyyətinin fəlsəfəsinə ziddir. Səlahiyyət müddətinin bitməsinə baxmayaraq hakim səlahiyyətlərinin icrasına yalnız bir halda legitim icazə mümkündür: hakimin icraatında səlahiyyət müddətinin bitməsindən öncə başlatdığı konkret iş olduqda (icraat bitənədək). "Yeni hakimlərin təyin olunduğu gün"ədək ifadəsi məhkəmənin müstəqilliyi prinsipini çox kobud şəkildə pozur. Hakim (statusu aydın olmadığına görə) bütövlüklə siyasi iradənin girovuna çevrilir. Yeni hakimlərin nə zaman təyin olunacağı və onların arasında artıq səlahiyyət müddəti bitmiş hakimlərin olub-olmayacağı məlum deyil. Odur ki, həmin ifadənin formal olaraq qanunda yazılması onu legitimləşdirə bilməz!


9 hakimindən 6-sının səlahiyyəti bitdiyi və gələcəyi məlum olmadığı Konstitusiya Məhkəməsi legitim olmadığına görə, onun referenduma çıxarılan Konstitusiya düzəlişlərinə verdiyi "müsbət rəy" də legitim deyil. Beləliklə, referendumun özü də legitim sayıla bilməz!


Əslində, burada dayanmaq olardı, çünki başlanqıcdan (əvvəlki yazımda qeyd etdiklərimi də nəzərə alaraq) legitim olmayan prosesin nəticələrini müzakirə etməyə dəyməz. Amma bir neçə məsələyə ayrıca aydınlıq gətirmək istəyirəm.


"İki dəfədən artıq..."


Prosesin başlanğıcından hamıya dərhal və çox aydın oldu ki, 29 maddəyə 41 düzəlişin arxasında hansı niyyət var idi. Məsələ iki dəfədən artıq təkrarən Prezident seçilməyın qarşısını alan məhdudiyyətin (maddə 101.5) aradan götürülməsində idi. Əvvəl dedilər ki, guya bu məhdudiyyət Prezident seçilmək istəyən şəxslərin hüququnu pozurmuş. Sonra, deyəsən, bu mülahizənin çox zəif və yersiz olduğunu anlayıb, dedilər ki, guya bu məhdudiyyət xalqın hüququnu pozurmuş, çünki guya xalqın layiqli namizədini istədiyi qədər seçmək hüququ varmış. Başqa sözlə, guya bu məhdudiyyət demokratik deyilmiş. Sonra belə mülahizənin də zəif olduğunu anladılar və başladılar başqa ölkələrin təcrübəsinə istinad etməyə. Dedilər ki, bir çox demokratik ölkələrdə eyni adamlar dəfələrlə hökümət rəhbərliyinə seçilə bilirlər. Nədən bizdə də olmasın? Digər tərəfdən də bütün bunlarla yanaşı deyirdilər ki, bu məhdudiyyətin aradan qaldırılması İlham Əliyev üçün edilmir. Bir sözlə, çox qəribə, zəif və rabitəsiz izahlar verilirdi.


Aydındır ki, "iki dəfədən artıq təkrarən seçilməmək məhdudiyyəti" heç kəsin hüququnu hətta nəzəri baxımdan poza bilməz. Birincisi, heç kəsin Prezident seçilmək hüququ yoxdur. Bu sadəcə metaforadır. Hüquqa malik olmağın mənası ondadır ki, kimlərsə hüququn qarşılığı olan vəzifə daşıyır. Yəni, kimdəsə Prezident seçilmək hüququ varsa, onda gərək başqalarında həmin kimisə Prezident seçmək vəzifəsi olsun. Məsələyə bu tərəfdən baxıldıqda, onun cəfəngliyi aydın görünür. Söhbət sadəcə Prezident seçkilərində namizəd kimi iştirak etmək hüququndan gedə bilər, amma bu başqa məsələdir (bu yazının sonunda izah edilir).


İkincisi, xalq özü, 1995-ci ildə Konstitusiyanı qəbul edərkən, "iki dəfədən artıq təkrarən seçilməmək məhdudiyyətini" müəyyən etdiyi təqdirdə bu cür məhdudiyyətin demokratik olmadığını, xalqın hüququnu pozduğunu söyləməyin heç yeri yoxdur.


Üçüncüsü, başqa demokratik ölkələrdə eyni adamların hökümət başçısı vəzifəsinə seçilə bilməyi həmin ölkələrin idarəçilik formalarının mahiyyətindən doğur. Həmin ölkələr ya parlament monarxiyaları, ya da parlament respublikalarıdır. Orada icra hakimiyyəti kollegialdır. Baş Nazir bərabərlər arasında birincidir. Yeri gəlmişkən, həmin vəzifənin dilimizə daha aydın tərcüməsi "baş nazir" yox, "birinci nazir" ifadəsidir. Baş Nazir ölkəni təkbaşına idarə etmir. Belə ölkələrdə heç kəs parlament seçkilərindən kənar hökümət üzvü ola bilməz. Hökümət parlamentin içindən çıxır. Azərbaycanda isə icra hakimiyyəti təkbaşına orqana həvalə edilib. "İki dəfədən artıq təkrarən seçilməmək məhdudiyyəti" təkbaşınalığın mayasında olan sui-istifadə və qəsb ehtimallarının azaldılmasına yönəlib və kiminsə xəyali hüququnun pozulması anlamına gələ bilməz.


İndi ki, bu məhdudiyyət aradan götürülmüş sayılır, onu aradan götürən düzəlişin zamana görə qüvvəsi məsələsi üzə çıxır. İqtidarın referendum kampaniyasından aydın oldu ki, onlar İlham Əliyevin daha sonrakı Prezident seçkilərində namizəd kimi iştirak etmək hüququnun olacağına əmindirlər. Doğrusu, Konstitusiya ilə bu cür rəftar edən iqtidardan başqa münasibət gözləməyə dəyməz. Amma hüququn öz məntiqi var, axı. Hüquq baxımından yeni qanunun geriyə tətbiq olunması qadağandır. İstisna - məsuliyyəti aradan qaldıran və/və ya cəzanı yüngülləşdirən qanunların geriyə şamil edilməsi. Qanunların geriyə tətbiqini qadağan edən prinsip hüquq nəzəriyyəsində və bir sıra xarici və beynəlxalq məhkəmə doktrinalarında (məsələn, Avropa Ədalət Məhkəməsi) bəzən "legitim gözləntilər prinsipi" adlanır ("principle of legitimate expectations"). Bu prinsipin açması belədir: münasibət iştirakçılarının gözləntiləri münasibətə girən zaman qüvvədə olan qaydaların sonradan dəyişdirilməsindən asılı olmamalıdır.


İlham Əliyev 2008-ci ilin oktyabrında ikinci dəfə Prezident vəzifəsinə seçildi. Həmin zaman qüvvədə olan Konstitusiyanın 101.5 maddəsi "iki dəfədən artıq təkrarən seçilməmək məhdudiyyətini" nəzərdə tuturdu. Hüquq baxımından seçiçilər, İlham Əliyevə səs verərkən, həmin məhdudiyyətdən doğan gözləntilərin daşıyıcısı sayılırlar. Seçki kampaniyası zamanı nə İlham Əliyev, nə də onun vəkilləri bu məhdudiyyətin ləğv ediləcəyinə dair planları haqqında seçicilərə açıq və aydın bəyan etməmişlər. Üstəlik, İlham Əliyev "iki dəfədən artıq təkrarən seçilməmək məhdudiyyətini" Konstitusiya andı vasitəsilə qəbul etmiş sayılır. Legitim gözləntilər prinsipi belə təfsiri tələb edir.


"İki dəfədən artıq təkrarən seçilməmək məhdudiyyətini" ləğv edən referendum nəticələrinin hüquqi qüvvəsi geriyə tətbiq edilə bilməz. Yəni, həmin nəticələr 31 mart 2009-cu ildən sonra (Konstitusiya düzəlişlərinin rəsmən qüvvəyə mindiyi gün) ilk dəfə seçiləcək Prezidentə şamil edilə bilər. Başqa sözlə, İlham Əliyev ikinci müddətini başa vurduqdan sonra yenidən Prezident seçkilərində namizəd kimi iştirak edə bilməz. Qanunun geriyə tətbiqini qadağan edən prinsip belə nəticəni labüd edir. Yeri gəlmişkən, Konstitusiyanın öz tarixi (drafting history) da bunu aydın göstərir. 1995-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyanın keçid müddəalarının 3-cü bəndində yazılmışdır:


"Bu Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin 5-ci hissəsi bu Konstitusiya qəbul edildikdən sonra seçilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinə şamil edilir."


Eyni yanaşma 101-ci maddənin 5-ci hissəsini ləğv edən düzəlişə də tətbiq edilməlidir (yalnız gələcəyə şamil olunmalı).


Belə təfsirlə razılaşmaq istəməyənlərin bəziləri Konstitusiyanın 149-cu maddəsinin 7-ci hissəsindəki mətnə istinad etməyə meyl edə bilərlər. 149.7-də yazılır:


"Fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran, ... normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilir."


Açığı, 1995-ci ildə Konstitusiyanın əleyhinə səs verməyimin əsaslarından biri də bu müddəa idi. "Hüquqi vəziyyəti yaxşılaşdıran" ifadəsi haradan götürüldü? Məsuliyyət və cəza məsələləri ilə hər şey aydındır. Amma bu cür ümumi şəkildə "yaxşılaşdıran" sözündən istifadə etmək Konstitusiyaya yaraşmaz və bir çox anlaşılmazlıqlara səbəb ola bilər. Elə, olur da. Heç olmasa "geriyə şamil edilə bilər" yazaydılar. "Geriyə şamil edilir" kimi qəti ifadə təcrübədə onsuz da tətbiq oluna bilmir, axı. Hətta mülki hüquqda belə geriyə qaytarılması (yenidən baxılması) mümkün olmayan münasibətlər saysız-hesabsızdır. Məzmununa görə qeyri-müəyyən, formasına görə isə qəti olan bu cür müddəanın Konstitusiyada yazılması acı təəssüf hissi doğurur.


Amma, yenə də, tutaq ki, bu müddəanı müzakirə xətrinə qəbul etdik. Onun "iki dəfədən artıq təkrarən seçilməmək məhdudiyyətinin" aradan qaldırılmasına nə aidiyyatı var ki? Prezident olmağın nəyi yaxşıdır? Hansı vəziyyətin yaxşılaşdırılmasından söz gedir? Prezident olmaq çox ağır bir yükün altına girmək deməkdir. Prezident olmaq hüquq deyil, vəzifədir. Adi insanlardan fərqli olaraq, Prezidentin azadlığı xeyli məhduddur. Bunun müqabilində o, hamıdan yüksək maaş, güclü mühafizə və s. kimi təminatlar vasitəsilə azadlığının məhdud olmasının təzminatını alır. "İki dəfədən artıq təkrarən seçilməmək məhdudiyyətinin" aradan qaldırılmasının "fiziki şəxsin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran" kimi hesab olunması Prezident vəzifəsi haqqında kökündən yanlış təssəvvürün olmasından xəbər verir.


Bir başqa və çox vacib məsələ daha var. "İki dəfədən artıq təkrarən seçilməmək məhdudiyyəti" şəxsi yox, institusional səciyyə daşıyır. Onun "Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə namizədlərə aid tələblər" adlanan 100-cü maddədə deyil, "Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin əsasları" adlanan 101-ci maddədə təsbit edilməsinin çox böyük önəmi var. Buradan aydın görünür ki, həmin məhdudiyyət Prezident seçilmək iddiasında olan şəxslərə yox, təkbaşına icra hakimiyyəti orqanı olan Prezident təsisatına aiddir. Bu iki yanaşmanı qarışdırmaq olmaz! Prezident vəzifəsinin təkbaşınalığı naşı adamları təsisat və şəxs arasında fərqi görməməyə sövq edə bilər, bəlkə də. Amma hüquqşünasların, siyasətçilərin və s. belə şeyləri qarışıq salmalarına heç bir üzürlü səbəb ola bilməz.

İqtidar İlham Əliyevin iki dəfədən artıq Prezident olmağını istəyirdisə, Konstitusiyaya düzəlişləri 2008-ci ilin oktyabrında keçirilmiş Prezident seçkilərindən öncə etməli idi.

----------------------

(ardı olacaq)

Saturday, February 21, 2009

Xocalı soyqırımı və biz.

Fevralın 26-da Xocalı faciəsinin 17-ci il dönümü qeyd olunacaq. Rusiyanın fəal hərbi yardımı hesabına (366-cı alay Rusiyanın hərbi hissəsi idi) erməni silahlı qüvvələri bu dəhşətli cinayəti törətdilər. Həmin cinayəti biz soyqırım sayırıq. Burada soyqırımın hüquqi incəliklərinə varmaq istəmirəm (bu ayrı mövzudur). Məni çoxdan narahat edən başqa şeydir. Biz hər dəfə gecikirik. Əvvəlki yazımda düşüncəmizin qısa olduğunu qeyd etmişdim. Qısadüşüncəliyimizə görə də yubanırıq.

Xocalı soyqırımı 1992-ci ildə törədilib. Azərbaycan BMT-nin Soyqırım Konvensiyasına 1996-cı ildə qoşulub. Ermənistan isə 1992-ci ildə həmin müqavilənin iştirakçısı oldu. Qəribə təzaddır: soyqırımı törədən soyqırımın qurbanından daha tez Soyqırım Konvensiyasına qoşulur. 4 il burada itirdik. Bundan əlavə, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində soyqırım cinayəti yalnız 2000-ci ildə təsbit edildi. Daha 4 il itirdik. 1992-ci ildən 2000-ci ilədək Xocalı faciəsi ilə əlaqədar cinayət istintaqı "iki və daha çox adamın qəsdən öldürülməsi (xüsusi qəddarlıqla)" müddəalarına əsasən aparılırdı. 8 il ərzində insanlıq əleyhinə cinayət məişət cinayəti kimi araşdırılırdı. Ritorik səviyyədə soyqırım saydığımız cinayəti rəsmən məişət cinayəti kimi təqib edirdik. Düz 8 il (1992-2000)! İstintaq orqanlarına burada heç bir iradım yoxdur. Yalnız qanunu rəhbər tutmalı olduqlarına görə onlar Cinayət Məcəlləsində təsbit olunmamış cinayəti təqib edə bilməzdilər. İradım siyasi hakimiyyətədir. 8 il nəyi gözləyirdik?

Sırf hüquqi baxımdan problem o qədər də böyük görünməyə bilər. Soyqırım cinayətinə zaman məhdudiyyəti tətbiq olunmur. Milli qanunvericilikdə bu cinayətin sonradan təsbit edilməsi problem deyil. Törədildiyi zaman beynəlxalq hüquqa görə cinayət sayılan əməlin milli hüquq sistemində retroaktiv təqibi məqbul sayılır. Sübutların toplanmasında və dəyərləndirilməsində xeyli çətinliklər ola bilər və əminəm ki, var. Amma problem bunda da deyil. Daha vacibi dövlətimizin beynəlxalq səviyyədə və ölkə daxilində inandırıcılıq dərəcəsidir. İnandırıcılıq haqlı olmaqdan daha təsirlidir. Haqlı olmaq çox azdır. Başqalarını inandırmağı bacarmaq lazımdır. Problem də elə buradadır.

Əvvələr Milli Məclis hər il Xocalı soyqırımının il dönümü ərəfəsində xarici ölkələrin parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət qəbul edərdi. Həmin müraciətlərdə Xocalı faciəsinə beynəlxalq səviyyədə siyasi və hüquqi qiymətin verilməsi tələb edilərdi. Demirəm ki, bunu etmək lazım deyildi. Amma həmin müraciətlərin məzmununu çox zəif, üslubunu isə aciz sayıram. Daha aqressiv olmaq lazımdı! Yetər ağlaşdıq! İnciyəni incidirlər, küsəni danışdırmırlar! Başqalardan umduğumuz şeylərin çoxu özümüzdən asılıdır. Amma gərəkdir ki, haqlı olmaqdan daha çox inandırıcı olmağa çalışaq. Hər kəs nə istədiyimizi və istədiyimizə necə nail olmağa çalışacağımızı aydın anlamalıdır. Bunun üçün isə belə aydınlıq ilk növbətə özümüzdə olmalıdır.

Milli Məclisin müraciət və bəyanatlarında xeyli boşluqlar və ziddiyyətlər var idi. Həmin boşluq və ziddiyyətlər qısadüşüncəliyimizdən törənir. Hər dəfə Xocalı soyqırımın törədilməsində təqsirli olanların adlarını çəkmək lazım olanda, Robert Köçəryan, Serj Sarqsyan kimilərinin adları rəsmi ritorikadan çıxarılırdı. Sonuncu dəfə Milli Məclis "Xocalı bəyanatını" 2007-ci ildə qəbul etmişdir. Həmin bəyanatda nə Köçəryanın adı çəkilir, nə də Sarqsyanın. Əvəzində, Seyran Oqanyanın adı çəkilmişdir. 2007-ci ildə Köçəryan Ermənistanın prezidenti, Sarqsyan isə Müdafiə Naziri idi (2007-ci il martın 4-də Baş Nazir təyin olundu). Ona görə də onların adları Xocalı soyqırımında rəsmən təqsirləndirilənlərin arasında yox idi. Onlarla, axı, danışıqlar aparılırdı. Seyran Oqanyan isə o zaman qondarma "Dağlıq Qarabağ Respublikasının" müdafiə naziri idi. Xocalı soyqırımında şəxsən iştirak edənlərdən biri olmuşdur. Odur ki, onun adının çəkilməsi doğru idi. Amma ardıcıl olmaq vacibdir. Xocalı soyqırımında təqsirli olanların hamısını üzə çıxarmaq lazımdır, tutduqları vəzifələrə baxmadan. Yeri gəlmişkən, Seyran Oqanyan indi Ermənistanın Müdafiə Naziridir. İndi necə olsun, bəs? Yenəmi adı rəsmən çəkilməyəcək?

Yaxşı yadımdadır, 2007-ci ilin fevralında, Milli Məclisin sonuncu "Xocalı bəyanatını" qəbul etdiyi günün axşamı, "LİDER TV"-nin "SƏDADAN SONRA" verilişində deputat Fəzail Ağamalıdan soruşdular: niyə Seyran Oqanyanın adı bəyanatda çəkilir, Robert Köçəryanın adı isə çəkilmir? F. Ağamalı dedi ki, onların (kimin, yəni?) araşdırmalarına görə R. Köçəryanın Xocalı soyqırımında birbaşa iştirakını sübut edən faktlar yoxdur. Buna görə də onun adı bəyanatda yox idi. Siyasi rəhbərlik qətiyyətli və ardıcıl olmayanda belə olar da. Hüquqi təqsir, özü də soyqırım kimi cinayətdə, birbaşa iştirakla məhdudlaşmır axı. R. Köçəryan 1992-ci ildə "DQR"-in prezidenti, S. Sarqsyan isə müdafiə naziri idi. Onların təqsirli olmaları üçün birbaşa iştirakları vacib deyil. Lap, hətta, hesab etsək ki, (hərçənd, bu belə deyil) R. Köçəryan və S. Sarqsyan dinc Xocalı sakinlərinin kütləvi şəkildə öldürülməsinə əmr verməyiblər və qırğının törədildiyi zaman ondan xəbərsiz olublar. Bu heç nəyi dəyişməyəcək. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Nizamnaməsinə görə (maddə 28) mülki və hərbi rəhbərlər tabeçiliklərində olan qüvvələrin etdiklərindən xəbərsiz olduqları hallarda belə təqsirli sayılırlar.

Qətiyyətli və ardıcıl olmaq lazımdır! Yuxarıda qeyd etdiklərimdən başqa Rusiyanın rolu açıq ifşa olunmalıdır. Biz Rusiyanın bölgə siyasətinin qurbanıyıq. Rusiyanın Qafqaz siyasətinin cinayətkar mahiyəti var. 2008-ci ilin avqustunda Rusiyanın Gürcüstana hərbi təcavüzü bunu bir daha təsdiqlədi. Biz Rusiyanın cinayətkar siyasətinin qurbanlarıyıq. Ermənistan burada sadəcə bir alətdir. Cinayətin qurbanı kimi biz tarazlı yox, qərəzli siyasət aparmalıyıq. Öz haqlarımızı qətiyyətlə müdafiə etməli, haqlarımızı pozanları isə cəzalandırmalıyıq. Bunun mümkünlüyü haqqında yox, vacibliyi haqqında düşünməliyik və ardıcıl olaraq bu məqsədlərə doğru getməliyik. Yolun uzun və çox çətin olacağı bizi həvəsdən salmamalıdır.

Bu il iyulun 1-də Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin səlahiyyətli sayıldığı müddətin 7-ci ili tamam olacaq. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Nizamnaməsi 5-ci maddəsində təcavüz cinayətini nəzərdə tutur. 1998-ci ildə Nizamnamə qəbul ediləndə təcavüz cinayətinin tərifi qəbul olunmamışdır (çoxlu layihələr var idi, amma razılıq yox idi). BCM Nizamnaməsinin 123-cü maddəsinə görə təcavüz cinayətinin tərifi (ola biləcək başqa məsələlərlə yanaşı) Nizamnamənin qüvvəyə minməsindən 7 il sonra BMT-nin Baş Katibi tərəfindən çağırılacaq Təftiş Konfransında müzakirə ediləcək. Qeyd etdiyim kimi, 7 il bu ilin iyulun 1-də tamam olacaq.

Təftiş Konfransında ancaq üzv dövlətlər iştirak edə biləcəklər. Azərbaycan indiyədək Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Nizamnaməsinə qoşulmayıb. Belə getsə, biz Təftiş Konfransında iştirak edə bilməyəcəyik. Yenə də qəribə təzad: təcavüz cinayətinin tərifi müzakirə və qəbul ediləcəyi konfransda biz (təcavüz cinayətinin qurbanı) iştirak edə bilməyəcəyik. Bizi oraya heç çağırmayacaqlar da. Səbəbi də özümüzdədir. Çünki yenə də gecikirik, çox gecikirik. Amma hələ də çata bilərik. Bu yaz sessiyasında Milli Məclis BCM-nin Nizamnaməsinə qoşulmaq haqqında qanun qəbul edərsə, Təftiş Konfransında iştirak edə bilərik. Amma tələsmək lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, sonradan qoşulan ölkələr üçün BCM-nin Nizamnaməsi qoşulma sənədlərinin rəsmən təqdim olunmasından 60 gün sonra qüvvəyə minir (maddə 126).


Təcavüz cinayəti BCM-nin Nizamnaməsinin qüvvəyə minməsindən əvvəl başlamasına baxmayaraq, onun nəticələri bu günədək davam edir. Bizim halda təcavüz davam edən cinayətdir. Odur ki, 24-cü maddədəki prosesual zaman məhdudiyyəti maneə olmamalıdır.

Bu dəfə də geciksək, təcavüzkarları beynəlxalq səviyyədə məsuliyyətə cəlb etmək niyyətində olduğumuza heç kəsi inandıra bilməyəcəyik. Təcavüz cinayətinin tərifi müzakirə və qəbul ediləcəyi yerə çağırılmayacağımızı hansısa "ikili standart" bəhanəsi ilə izah etmək mümkün olmayacaq.

Friday, February 20, 2009

Qısadüşüncəlik (short reasoning)

Problemlərimizin böyük əksəriyyəti düşüncəmizin qısa olduğundan qaynaqlanır. Uzaq hədəflər, uzun planlamalar kimi şeylər bizi yorur. Dilimiz də bunu tam aydınlığı ilə ifadə edir. Uzaq hədəflər haqqında danışana - "çox uzağa getmə" -, uzun planlamanı etməyə çalışana isə - "uzunçuluq etmə" - deyilə bilir. Dilimiz çəkingən olduğumuza dəlalət edir. Maraqlıdır ki, bu anlamda "uzağa getmək" nöqsan sayıldığı halda, "uzağı görmək" hünər sayılır. Uzaqgörənlik uzaqgedənlikdən üstündür, yəni. Çox qəribədir, uzağa gedəsi deyiliksə, uzağı görməyimizin nə faydası? Getmədiyimiz təqdirdə isə gördüyümüz nə olasıdır? Nəticəni öncədən görə bildiyimizə iddia edirik. Başlamadan, sonu düşünürük.

Bəlkə elə yerimizdə saydığımızdandır ki, uzağa yox, ətrafa baxırıq. Nəfəsi dərindən, düşüncəni isə ətrafdan alırıq. Ətraflı düşündüyümüzdən dərin biliklərimiz olmur. Bütün problemlərə kənardan yanaşmağa çalışırıq. Problemlərin içinə girməkdən çəkinirik, başımızı dərdə soxacağımızdan qorxuruq. Problem bizim üçün dərd sayılır. Ona görə siyasətdə də mərkəzçilərin, sağçıların və solçuların olduğu görünmür. Əvəzində, yuxarıda oturanlar, qıraqda qalanlar və ortalığa düşənlər var.

Biz sözə baxırıq. Qəribədir, deyilmi? Sözü nədənsə dinləmirik, oxumuruq. Biz ona baxırıq. Sözə də baxmaq olur? Əlbəttə, yox. Ona görə də gördümüyüz - sözü deyən olur. Danışan danışılandan daha vacibdir bizim üçün. Sözün sahibi, yəni. Sözə baxmaq üçün gözə ehtiyac yoxdur. Sözə baxmaq üçün qulaq asmaq lazımdır. Biz sözə baxıb, iş görürük. Sözə baxmayanda isə, işə düşürük. İş görə bilməyəndə, fəaliyyət göstəririk (başqaları guya işlədiyimizi görsün deyə).

Sözəbaxanlığımız qısadüşüncəliyimizə çevrilir. Qısa düşündüyümüzdən, dilimiz yanıtmac ifadələrlə doludur. Qısadüşüncəliyimiz anlaşılmazlıqları artırır, mövzu seçimini daraldır, yersiz söhbətlərə sövq edir. Qısa düşünən adamın geniş azadlığı ola bilməz.

Tuesday, February 10, 2009

Hökümət haqqında bəzi qeydlər

Azərbaycan qanunlarında “hökümət” istilahından istifadə edilmir. Odur ki, qanunvericilik texnikası baxımından Azərbaycanda hökümətin olmadığını söyləmək olar. Bəs, qanunların çərçivəsindən çıxsaq, necə? Siyasi baxımdan hökümətimiz varmı?

Adətən, Azərbaycanda “hökümət” deyildikdə Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur. Siyasətçilər, jurnalistlər, şərhçilər, hətta hüquqşünaslar da hər dəfə “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti” kimi uzun ifadəni işlətməmək üçün bu qurumu qisaca “hökümət” adlandırırlar. Burası anlaşılandır. Ritorika mümkün qədər qənaətçil olmalıdır (daha az söz, daha çox məna). Amma məsələ, aydındır ki, ritorikada deyil. Nazirlər Kabinetinin “hökümət” adlandırılması nə dərəcədə doğrudur? Mən iddia edirəm ki, doğru deyil.

Hökümətin iki əsas əlaməti olur:

1. siyasi mənsubiyyət
2. kollektiv məsuliyyət

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu iki meyarın heç birinə uyğun gəlmir.

“Siyasi mənsubiyyət” deyildikdə hökümətin partiyalığı nəzərdə tutulur. Parlament seçkilərində qalib gəlmiş partiya, yetərli say üstünlüyünə malik olduğu halda, təkbaşına iqtidara gəlir və hökümətdəki yerləri öz üzvləri sırasından təyin edir. Seçkilərin nəticəsində heç bir partiyanın yetərli say üstünlüyü olmadığı hallarda isə bir neçə partiya müttəfiqlik (coalition) sazişinə əsasən ortaq hökümət yaradırlar. Hökümətdəki yerlər müttəfiq partiyalar arasında bölüşdürülür.

Azərbaycan parlamentində say çoxluğu YAP-a məxsusdur. YAP özünü iqtidar partiyası adlandırır və, göründüyü qədərilə, siyasətçilərin, jurnalistlərin və şərhçilərin əksəriyyəti bununla razılaşır. Amma iqtidar olmaq sadəcə say üstünlüyü məsələsi deyil, axı. YAP-ın Milli Məclisdə yerlərin əksəriyyətinə sahib olmasından nə fayda? Milli Məclisdə ümumiyyətlə heç bir siyasi proses getmir. “Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsi” adlanan qanuna görə 25 nəfərdən ibarət deputat qrupu fraksiya (bölüm) yarada bilər. Amma Milli Məclisdə bir dənə də bölüm yoxdur. Daxilində siyasi bölümlərin olmadığı bir qurumun qanunverici hakimiyyət olması mümkün deyil. Qanunlar mənafelərin tarazlığını ifadə etməlidirlər. Qanunları qəbul etməli olan qurumda müxtəlif mənafe qruplarının və siyasi qüvvələrin təsisatlanmış təmsilçiliyi yoxdursa, belə qurumun qəbul edəcəyi qanun və qərarların legitimliyi çox qüsürlu olasıdır.

Beliklə, YAP, Milli Məclisdə yerlərin əksəriyyətinə sahib olmasına baxmayaraq, iqtidar partiyası sayıla bilməz. YAP-ın Milli Məclisdə öz bölümü olmadığına görə partiya toplantıları keçirilmir. Belə olan halda YAP-ın parlamentdə partiya mövqeyindən danışmaq da yersizdir. YAP deputatlarının və onların çevrəsində olan “müstəqillərin” həmişə həmrəy olmasının səbəbi parlamentin kənardan idarə olunmasındadır. Milli Məclis tamamilə iflicdir. Indiki halında onun içində heç bir siyasi proses mümkün deyil.

Yanlış olaraq “hökümət” adlandırılan Nazirlər Kabinetinin formalaşmasında nə Milli Məclisin rolu var, nə də YAP-ın. Konstitusiyaya görə Nazirlər Kabineti bütövlüklə Prezident tərəfindən formalaşdırılır. Yalnız Baş Nazirin təyinatında Milli Məclisin razılığı nəzərdə tutulur. Amma bu imkan da çox kövrəkdir, çünki Milli Məclis təklif olunmuş namizədləri üç dəfə rədd edərsə, Prezident Baş Naziri təkbaşına təyin edə bilər. İndiki Məcslisin heç bir dəfə də rədd cavab verməsi ehtimal olunmur. Nazirlərin təyinatında isə Milli Məclis ümumiyyətlə iştirak etmir. Deməli YAP da bu prosesdə iştirak edə bilmir və onun parlamentdə say üstünlüyü tamamilə əhəmiyyətsizləşir.

Nazirlərin əksəriyyətinin YAP üzvü olması Nazirlər Kabinetinin siyasi mənsubiyyət meyarına uyğun gəlməsinə dəlalət etmir. YAP Nazirlər Kabinetinin nə formalaşmasına təsir edə bilir, nə də onun siyasətinə (fəaliyyətinə). Beləliklə də Nazirlər Kabinetinin siyasi mənsubiyyəti yoxdur.

Siyasi mənsubiyyət olmayan yerdə isə kollektiv məsuliyyət (hökümətin ikinci meyarı) də olası deyil. Hökümətin kollektiv məsuliyyəti onu formalaşdıran partiya tərəfindən nəzarət hesabına mümkündür. Siyasi partiyalar “hökümət” adlandırılan qurumun formalaşmasına və siyasətinə təsir edə bilməyəndə, həmin qurumda kollektiv məsuliyyət də olmayacaq. Kollektiv məsuliyyət o deməkdir ki, qurumun bütün üzvləri yalnız öz səhvlərinə görə deyil, həm də başqaların səhvlərinə görə cavab verməlidirlər. Səhv çox ciddi olarsa və ya çox kəskin ictimai etiraz doğurarsa, bütün hökümət istefaya getməli olur. Siyasi məsuliyyət, hüquqi məsuliyyətdən fərqli olaraq, şəxsi təqsirin olmasını tələb etmir. Azərbaycanda isə (indiki konstitusiya quruluşuna görə) hətta Baş Nazirin istefası belə Nazirlər Kabinetinin istefasına səbəb olmur.

Bunun isə çox acınacaqlı nəticəsi olur - Baş Nazirin kimliyi nazirlər üçün əhəmiyyətsizləşir. Baş Nazir tamamilə lazımsız bir fiqura çevrilir. O, nə nazirləri ciddi maraqlandırır, nə də cəmiyyəti. Təəcüblü deyil ki, Azərbaycanın Baş Naziri (vəzifəsinin, nominal olaraq, çox yüksək olmasına baxmayaraq) nə özü görünür, nə də adı çəkilir. Çox nadir istisna halları onun lazımsızlığını ancaq təsdiqləyir.

Bundan əlavə, nazirlərin tabeçiliyi də həddindən artıq mürəkkəbdir. Formal olaraq, nazirlərin tabeçiliyi beş pilləlidir. Nazirin tabe sayıldığı pillələr bunlardır:

1. Prezident
2. Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri
3. Baş Nazir
4. Baş Nazirin birinci müavini
5. Baş Nazirin müavini

Bəzən, hətta Prezident Aparatının şöbə müdirləri də nazirlərə göstərişlər verə bilirlər. Belə şəraitdə heç bir kollektiv məsuliyyət mümkün ola bilməz. Tam əksinə, nazirlərin arasında əməkdaşlıq çətinləşir, çünki onların ünsiyyət kanalları çox qüsürludur. Təşəbbüs ziyanlıdır, həvəs problemi həlledilməz haldadır. Belə bir sistemdə nazirlər arasında etimadsızlıq qaçılmaz olur. Nazirlərin şəxsi keyfiyyətləri müsbət rol oynaya bilmir, çünki sistemin özü böhranları həndəsi silsilə ilə artırır. Nazir beş adama tabe olmamalıdır!

Bəzən TV-dən Nazirlər Kabinetinin “müşavirələrini” göstərirlər. Amma orada heç bir müşavirə olmur. Nazirlər Prezident qarşısında rabitəsiz hesabtlarla çıxış edirlər. Sonda Prezident uzun yekun nitqi söyləyir. Bununla da iclas bitir. Belə də müşavirə olar? Bəs, hanı suallar? Hanı müzakirələr? Hanı alternativ rəylər, araşdırmalar və s.? Bunların heç birisi olmur. Nazirlər suallar vermirlər, fərqli fikir ifadə etmirlər və s. Buna müşavirə demək doğru deyil.

Nazir vəzifəsinə yanaşma da yanlışdır. Prezidentin özü bir neçə dəfə bildirib ki, nazir – məmurdur. Bir dəfə isə Prezident nazirlərə iradla deyib ki, siyasətlə məşğul olmaq istəyirlərsə istefa versinlər. Kökündən yanlış! Nazir məmur deyil, siyasi vəzifədir. Nazir peşəkar yox, siyasətçi olmalıdır. Nazir vəzifəsinə peşəkarların təyin olunması qüsürlu təcrübədir. Xüsusilə də indiki sistemdə. Mütləq kənar adam olmalıdır və onun aydın siyasəti olmalıdır. Təbii ki, bu siyasət iqtidar partiyasının ümümi siyasətinin tərkib hissəsi olasıdır. Azərbaycanda isə bunların heç birisi yoxdur. Deməli, Nazirlər Kabineti hökümət deyil.

Azərbaycan prezident respublikasıdır. Bu çox vacib qeyd sayılır. Doğrudan da, yuxarıda təsvir etdiyim meyarlar daha çox parlament respublikalarına xasdır. Bəs, Azərbaycan prezident respublikasıdırsa, Nazirlər Kabineti nəyə lazım? Xalis prezident respublikalarında icra hakimiyyətini Prezident həyata keçirir və nazirlər də birbaşa Prezidentə tabe olurlar. Baş Nazir olmur, çünki lazım da deyil. Parlament nazirlərin təyinatından tutmuş gündəliklərinə qədər nəzarət edə bilir. Güclü Prezident hakimiyyəti ilə yanaşi kollektiv hökümətin (Nazirlər Şurası) olduğu ölkələr də var. Məsələn, Fransa. Amma orada Prezident sosial-iqtisadi siyasəti müəyyən etmir, höküməti də formalaşdırmır. Hökümət parlament seçkilərində qalib gəlmiş partiya tərəfindən formalaşdırılır. Odur ki, orada hökümətin həm siyasi mənsubiyyəti var, həm də kollektiv məsuliyyəti. Baş Nazirin istefası da bütün hökümətin istefasına səbəb olur.

Azərbaycanın indiki sistemi çox səmərəsiz və ədalətsizdir. Köklü islahat olmalıdır. Prezident respublikasına üstünlük veriləcəksə, Nazirlər Kabineti bir qurumu kimi ləğv edilməlidir. Parlament respublikasına üstünlük veriləcəksə, onda Nazirlər Kabineti, təbii ki, saxlanılmalı, prezidentdən isə icra hakimiyyəti tamamilə alınmalıdır. Ya da, kompromis variantı kimi, Fransa modelindən istifadə etmək olar. Şəxsən mən xalis prezident respublikasını seçərdim və Nazirlər Kabinetini ləğv edərdim. Aydındır ki, məsələ sadəcə Nazirlər Kabinetində deyil. Parlametin gücləndirilməsinin həlledici əhəmiyyəti var. Bir sözlə, genişmiqyaslı və dərin islahatlar aparılmalıdır (tamamilə yeni konstitusiya lazımdır).

Saturday, February 7, 2009

Dil və azadlıq

Düşüncənin gerçəkliyə təsir etdiyi çoxdan məlumdur. Hər kəs düşüncələrinə uyğun yaşayır. Düşüncələr dil vasitəsilə ötürülür. Dilin məna ötürücülüyü onun işlədildiyi çevrədən asılıdır.

Çevrə ünsiyyətin məhsuludur. Ünsiyyət nə qədər çoxçeşidli olarsa, çevrə də bir o qədər zəngin olar. Çevrənin zənginliyi isə dilin ötürücülüyünü artırır. Çox sevdiyim bir deyim var:

"yalnız iki şey bizi keyfiyyətçə dəyişdirə bilir: oxuduğumuz kitablar və görüşdüyümüz adamlar."


Hər ikisi ünsiyyətdir: kitablar - qiyabi, adamlar da ki, - əyani. Odur ki, çox oxuyanların və çox tanışı olanların həyatı daha mənalıdır.

Ünsiyyət azadlıq tələb edir. Birincisi ona görə ki, ünsiyyət üçün zaman lazımdır (özəl vaxt), ikincisi də ki, məkan (görüş yeri). Özəl vaxtı, yəni özlərinə sərf edə biləcəkləri vaxtı olmayanlar, əlbəttə ki, azad sayıla bilməzlər. Özəl vaxtın həcmi çox şeydən asılı ola bilər. Amma ən çox işdən, ailədən və məişətdən asılıdır.

İş yorucu və/və ya darıxdırıcı olduqda işdən sonra qalan vaxt özəl ola bilmir, sadəcə boş olur. Belə işdən sonra əlavə ünsiyyətə (kitab oxumağa, adamlarla görüşməyə) həvəs qalmır. Nəticədə həyat cansıxıcı keçir, düşüncələr isə cılızlaşır. Düşüncə boşluğunu ehtiraslar doldurur. Düşüncəsiz ehtiraslar isə insanı şəxsiyyətsizləşdirir, çünki ehtiraslar hamıda eynidir. Yalnız düşüncələr insanları fərqləndirə bilir. Düşüncə azadlığının xüsusi önəmi də bundadır.

Düşüncə azadlığını boğan cəmiyyətlərin inkişaf (tərəqqi) edə bilməməsinin səbəbi həmin cəmiyyətləri təşkil edən insanların şəxsiyyətsizləşməsidir. Şəxsiyyətsizləşmiş insanlar isə "iş" dedikləri məşğulluqda "əməyin satılması" ilə "vicdanın satılması" arasında fərqi görməməyə meyl edirlər. Belələri hər şeyə hazır olurlar, çünki mənəvi məhdudiyyətləri tanımırlar. Onların işi faydasızdır, çünki işlərində "şəxsiyyət töhfəsi" yoxdur. İnsanlar gördükləri işlərdən razı qala bilmirlər, amma hansısa məcburiyyət ucbatından onu davam etdirirlər. İş də şəxsiyyətsizləşir. Bu hal dilə də təsir edir. Dilin ötürücülüyü zəifləyir. Çoxlu sapma mənalar yaranır. İnsanlar özlərini ifadə etməkdən çəkinməyə başlayırlar. Danışdıqları dil də şəxsiyyətsizləşir. Məna yükü "edən"in üzərindən götürülür və "edilən"in üzərinə qoyulur. Cümlələr mürəkkəbləşir, mənalar isə yayğınlaşır.

Düşük ehtiraslar düşüncəyə mane olur və insanların azadlığını kəskin məhdudlaşdırır. İnsanlar özlərindən belə şübhələnməyə başlayırlar. Ədəbli lüğəti mənası olan sözlərdə belə ədəbsizliyi görməyə meyl edirlər. Azad düşünə bilmədiklərinə görə həmin sözləri ya heç işlətmirlər, ya da işlətməzdən öncə üzr istəyirlər. Yalançı utanclıq, əncir yarpaqı kimi, ifadə azadlığının olmadığını ört-bastır edir. Səmimiyyət azalır, riyakarlıq artır.

Ailə və məişət də dilin məna ötürücülüyünə təsir edə bilir. Ailə münasibətləri həddindən artıq sıx olanda özəl vaxt ümumiyyətlə mümkün olmur. Ailə üzvləri asanlıqla müdaxilə edirlər. Ailə nüvə yox, şəbəkə şəklini alır. Qohumlar özlərini bir böyük ailə kimi təsəvvür etməyə meyl edirlər. Bunun da səbəbi bir tərəfdən məişət çətinlikləri ilə əlaqədardırsa, digər tərəfdən siyasi azadlıqların və sosial altqurumun (infrastrukturun) inkişafından asılıdır.

Məişət cətindirsə, insanlar vaxtlarının çoxunu ev işlərinə həsr etməli olurlar. Nəticədə ailə qayğıları fərdi maraqlardan və ictimai öhdəliklərdən daha vacib olur. Siyasi və iqtisadi azadlıqların az olması ucbatından qohumlar şəbəkələşir və ailə üzvlərinin fərdləşməsinə mane olurlar. Sosial altqurumun inkişaf etməməsinin nəticəsində də ailə sevgi və dostluq üzərində deyil, daha çox fayda və dayaq üzərində qurulur. Gənclər özlərinin sosial tələbatlarını sərbəst təmin edə bilmədiklərinə görə valideynlərindən çox asılı olurlar. Hətta həyat yoldaşının seçimində belə özləri qəti qərar verə bilmirlər.

İqtisadi azadlıqların olmadığı və ya az olduğu cəmiyyətlərdə gənclərin normal dolanışığı üçün yetərli ola biləcək işin tapılması çox çətinləşir. Rəqabət duyumu inkişaf etmir. Acizlik, çarəsizlik, tabeçilik və s. bu kimi münasibətlər güclənir. Nəticədə insanlar daha çox ailə və məhəlli çevrələrdə qapanmağa meyl edirlər. Bu isə dilə də təsir edir. İnsanlarımızın böyük əksəriyyətinin ləhçələrdə danışmağa üstünlük verməsi buna bir örnəkdir. Bu isə vahid normativ leksikanın işlədilməsini əngəlləyir.

Ləhçələrin təsiri bir tək insanların danışığı ilə məhdudlaşmır. Onların düşüncələri də məhəlli çevrədən kənara çıxa bilmir. Ailə və məhəlli kimlik milli təfəkkürün inkişafına mane olur. Maraqlıdır ki, 1789-cu il inqilabından sonra Fransada qəbul olunmuş ilk qanunlardan biri ləhçələrin ictimai yerlərdə işlədilməsini qadağan edən qanun olmuşdur. Əlbəttə, bu özü-özlüyündə yetərli və hətta arzulanan tədbir deyil. Amma fransız inqilabçilarının müasir dövlət quruculuğunda milli təfəkkürün və normativ leksikanın vacibliyini vurğulaması maraqlıdır.

Dil inzibati və ya siyasi qərarlarla inkişaf edəsi deyil. Belə qərarların, əlbəttə, təsiri olur, amma bu təsir həlledici ola bilmir. Dilin məna ötürücülüyünə ən çox təsir edən siyasi və iqtisadi azadlıqlardır, həmçinin sosial altqurumdur. Vacib olan dilin zənginliyi deyil, onun çevikliyidir. Azərbaycan dili çox zəngindir, amma çevik deyil. Çevik olmamasının səbəbi də cəmiyyətimizin qapalı olmasındadır. Böyük dilçi filosof Ludwig Wittgenstein’ın nəzəriyyəsinə görə dilin zənginliyi ilə siyasi azadlıqların həcmi arasında tərs mütənasiblik var (başqa amillər burada qəsdən nəzərə alınnmır). Yəni, dilləri çox zəngin olan cəmiyyətlərdə siyasi azadlıqlar nisbətən az olur. Belə cəmiyyətlərdə insanlar düşüncələrini və duyğularını açıq və aydın ifadə edə bilmədiklərinə görə mürəkkəb cümlələr qurmağa, çoxlu mübaliğələrdən, bənzətmələrdən və s. istifadə etməyə meyilli olurlar. Dil zənginləşir (söz ehtiyatı artır), amma onun məna otürücülüyü inkişaf edə bilmir. Siyasi azadlıqların çox olduğu cəmiyyətlərdə isə, əksinə, dil bir o qədər də zəngin olmaya bilir. İnsanlar düşüncələrini və duyğularını açıq və aydın ifadə edə bilirlər. Cümlələr nisbətən sadə olur, söz ehtiyyatı isə böyük olmur. Amma məna ötürücülüyü sürətlə inkişaf edir. Siyasi azadlıqları az olan cəmiyyətlərdə eyni mənanı ifadə etmək üçün sözlərin sayı artdığı halda, siyasi azadlıqları çox olan cəmiyyətlərdə, əksinə, söz ehtiyatı əvəzinə sözlərin məna yükü artır və dil daha çevik olur və mənanı daha tez ötürür.